Załącznik nr 16
do uchwały nr XXIII/416/2003
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 18 grudnia 2003 r.

                                          STATUT

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty — Włochy m.st. Warszawy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Włochy m.st. Warszawy, zwane dalej
  „Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy prowadzącą obsługę
  finansową, administracyjną i prawną jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
  wymienionych w ust. 2, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.
 2.  Jednostki obsługiwane przez Biuro:
  1) Przedszkole nr 22;
  2) Przedszkole nr 29;
  3) Przedszkole nr 60;
  4) Przedszkole nr 71;
  5) Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa";
  6) Przedszkole nr 78;
  7) Przedszkole nr 313;
  8) Przedszkole Integracyjne nr 314;
  9) Przedszkole nr 419;
  10) Przedszkole nr 443;
  11) Przedszkole nr 448;
  12) Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego;
  13) Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza;
  14) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch";
  15) Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego;
  16) CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego;
  17) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5;
  18) Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria";
  19) Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku;
  20) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22.

§2

 1. Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.
 2. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Włochy m.st. Warszawy.
 3. Biuro może używać skrótu „DBFO — Włochy m.st. Warszawy".

§3

Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Rozdział II
Zadania i zakres działania Biura

§4

Do zadań Biura należy obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek obsługiwanych polegająca na:

1) prowadzeniu rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
2) organizowaniu wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
3) ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;
4) rozliczaniu średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązkami ustawowymi;
5) naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;
6) naliczaniu i odprowadzaniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
7) przygotowaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzenia przez dyrektorów jednostek obsługiwanych planów finansowych;
8) przygotowaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;
9) sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;
10) sporządzaniu zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych;
11) prowadzeniu działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym;
12) obsłudze rachunków bankowych;
13) prowadzeniu kasy;
14) obsłudze finansowej funduszu socjalnego;
15) obsłudze finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
16) obsłudze finansowej rachunków wydzielonych, o których mowa w art. 223 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
17) rozliczaniu wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów;
18) przygotowywaniu zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
19) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa;
20) wdrożeniu systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;
21) prowadzeniu działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Biurem;
22) przygotowaniu wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;
23) obsłudze prawnej, w tym obejmującej zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;
24) prowadzeniu działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej;
25) obsłudze finansowej projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;
26) wykonywaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na pisemny wniosek jednostki obsługiwanej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pełnomocnictw, pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 15 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
27) prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
28) prowadzeniu ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
29) sporządzaniu comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
30) przekazywaniu danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
31) wykonywaniu zestawień, raportów i przekazywaniu innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;

32) zapewnienie realizacji zadań inspektora ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

33) wykonywaniu funkcji centralnego zamawiającego, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku wyznaczenia Biura do tej funkcji przez Prezydenta m.st. Warszawy w trybie art. 49 tejże ustawy.

§5

1. Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych.
2. Zasady współpracy pomiędzy Biurem a jednostką obsługiwaną określa zawarte pomiędzy nimi porozumienie.
3. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
wydaną na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Rozdział III
Organizacja Biura

§6

 1. Biurem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura.
 3. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
 4. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.

§7

 1. Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy.
 3. Limit zatrudnienia w Biurze, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biura

§8

 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.
 3. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§9

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 11

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.